Privacyverklaring IT's Teamwork & BusinessITScan

Privacyverklaring IT's Teamwork & BusinessITScan®

 1. Inleiding. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van onze websites/diensten van groot belang is voor onze activiteiten. Wij hechten derhalve groot belang aan de bescherming van de privacy van u, onze gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verkrijgen en handelen alsmede verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en –regelingen.
 2. Inhoud. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, alsmede op welke wijze en met welke doelen en op basis van welke gronden wij dat doen. Daarnaast is uiteengezet hoe lang wij Persoonsgegevens bewaren, of wij deze gegevens met derden delen, welke rechten je hebt, en hoe wij omgaan met wijzigingen, vragen en klachten.
 3. Persoonsgegevens. In de sneak preview BusinessITScan® kan één persoon persoonsgegevens vastleggen. Dit betreft voornaam, achternaam, functie, rol, email-adres en telefoonnummer. In de volledige BusinessITScan® kunnen betrokkenen door de coördinator worden uitgenodigd om hun meningen en voorstellen in te voeren. Dit stimuleert het draagvlak in een organisatie. De coördinator kan van de betrokkenen invoeren: voornaam, achternaam, functie, rol, email-adres, organisatie-onderdeel en locatie. Verdere persoonsgegevens worden niet verzameld. Desgewenst kan een betrokkene in de BusinessITScan® zijn/haar profiel oproepen en dat anonimiseren. Dit geeft echter beperkingen voor de dialoog over de ingevoerde antwoorden, daarom raden wij dit af.
 4. Toegang tot gegevens. Afnemer stemt ermee in dat IT’s Teamwork indien noodzakelijk toegang tot de gegevens krijgt, om bijvoorbeeld betrokkenen te assisteren.
 5. Doel van gegevensverzameling. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de Afnemer te benaderen over de BusinessITScan en/of andere diensten van IT’s Teamwork. De Persoonsgegevens in de volledige BusinessITScan® worden gebruikt om betrokkenen voor een rolafhankelijk deel van de BusinessITScan® uit te nodigen, zij zijn in het adviesrapport vermeld. Alleen als zij toelichtingen en/of verbetervoorstellen invoeren wordt bij hun tekst ook hun naam zichtbaar in het adviesrapport, zodat hun toelichting en/of verbetervoorstel met diegene verder afgestemd kan worden. Verder zijn individuele antwoorden op gesloten vragen niet herleidbaar tot een specifieke betrokkene. Alle ingevoerde gegevens worden gebruikt om de Afnemer mee te adviseren. Gegevens kunnen geanonimiseerd en niet herleidbaar worden gebruikt om trends mee te analyseren danwel laten analyseren, en publiceren danwel laten publiceren, en/of om de BusinessITScan® mee te verbeteren tijdens of na het einde van de Looptijd.
 6. Interesses van Afnemer. In de BusinessITScan® kan de coördinator desgewenst expliciet belangstelling vastleggen voor informatie middels emailmarketing van en/of persoonlijk contact met IT’s Teamwork of een IT’s Teamwork Partner. Ook kan de coördinator van Afnemer vastleggen of contactgegevens en/of BusinessITScan-antwoorden van de Afnemer gedeeld kan worden met een Partner.
 7. Eigendom van gegevens. Ingevoerde Persoonsgegevens blijven eigendom van Afnemer. BusinessITScan-antwoorden worden eigendom van IT’s Teamwork. Ingeval van eventuele overgang van onderneming worden (persoons)gegevens overgedragen, je wordt daarover dan geïnformeerd.
 8. Gegevensopslag. Afnemer is ervan op de hoogte dat de ingevoerde gegevens in Nederland worden opgeslagen op de servers van IT’s Teamwork en/of onderaannemers (bewerkers). IT’s Teamwork vindt het belangrijk dat hiermee (ook door bewerkers) zo zorgvuldig mogelijk word omgaan. Gegevens worden in backup bewaard gedurende minimaal 90 dagen.
 9. Verantwoordelijke voor gegevensverwerking. IT’s Teamwork is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). Verwerker verbindt zich om de Afnemer ter beschikking gestelde persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig te verwerken.  
 10. Ter beschikking stellen en/of vernietigen van gegevens. Verwerker zal op eerste verzoek van Afnemer alle of een deel van de Persoonsgegevens van Afnemer, aan Afnemer ter beschikking stellen en/of vernietigen. Als Afnemer ervoor kiest dat de Persoonsgegevens of een deel van de Persoonsgegevens aan Afnemer ter beschikking dienen te worden gesteld, zal Verwerker de Persoonsgegevens in een bruikbaar bestandsformaat aan de Afnemer leveren. Indien Afnemer BusinessITScan-antwoorden wil ontvangen voor verdere analyse, zal Verwerker daaraan meewerken mits de Rechten niet geschonden worden. Afnemer zal daarvoor een redelijke vergoeding aan Verwerker betalen.
 11. Belangrijk aandachtspunt ten aanzien van vernietiging van gegevens. BusinessITScan® biedt een Prioriteiten&Actiemodule en een Hermetingsmodule. Deze gebruiken de gegevens van het eerste Abonnement, zodat je Prioriteiten&Acties kunt volgen, en progressie kunt meten. Daarom raden wij het vernietigen van gegevens af.
 12. Ter beschikking stellen van gegevens aan Partners. De coördinator kan bij afronding van de  BusinessITScan® vastleggen of Verwerker de Persoonsgegevens van de coördinator en BusinessITScan-antwoorden van Afnemer ter beschikking mag stellen aan Partners. IT’s teamwork is met deze Partners geheimhouding overeengekomen zoals vermeld in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.
 13. Inbreuk. In geval van een Inbreuk, informeert Verwerker de Afnemer binnen 24 uur, nadat Afnemer daarvan kennis heeft genomen. Passende maatregelen zullen zo spoedig mogelijk worden getroffen.
 14. Auditrecht. Verwerker staat toe dat de Afnemer of een onafhankelijke register EDP auditor op kosten van Afnemer een audit uitvoert naar de vraag of Verwerker in overeenstemming handelt met de Privacy voorwaarden, de AVG en/of andere regelgeving waarin eisen aan het Verwerken van Persoonsgegevens worden gesteld. Verwerker verleent in dit verband binnen een redelijke termijn alle door de Afnemer verlangde medewerking. Afnemer zal daarvoor een redelijke vergoeding aan Verwerker betalen.
 15. Wijzigingen in deze Privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseren je daarom regelmatig de website te controleren.
 16. Vragen en/of klachten. Voor al je vragen en/of opmerkingen en klachten kun je contact opnemen met IT’s Teamwork via servicedesk@itsteamwork.nl